Sköldkörtelsjukdom – NY studie visar att autoimmun kost (AIP) ger goda resultat

En studie publicerad 27:e april 2019 visar att autoimmun kost (AIP) kan förbättra symtomen av Hashimotos, det vill säga autoimmun sköldkörtelsjukdom. De deltagare som fullföljde kostprogrammet uppvisade minskade symtom, högre livskvalitet, lägre inflammation, minskat kroppsfett, bättre hy, bättre sömnkvalitet och förbättrad maghälsa.

I avsnitt 42 av podcasten Paleoteket berättar vi om studien, men vill du hellre läsa en sammanfattning fortsätter du läsa här:

Väldigt många med sköldkörtelsjukdom upplever besvärande symtom och nedsatt livskvalitet trots att de får behandling med hormonersättning. På senare år har en lång rad vittnesmål framkommit som hävdar att autoimmun kost (AIP-kost) hjälpt där läkemedelsbehandling nått vägs ände. Patienter vittnar om förbättrade symtom, lägre inflammation och minskade TPO-antikroppar. Nu får dessa vittnesmål stöd av en helt ny studie från april 2019. Ytterligare en studie från 2016 visar att en kost som är snarlik AIP också levererade goda resultat.

Vad är autoimmun sköldkörtelsjukdom?

En av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna i Sverige är just sköldkörtelsjukdom. Många av de som drabbas har svårt att få rätt vård och symtomen kan yttra sig i alla delar av kroppen. Att ha problem med sköldkörteln kan innebära två olika saker – överfunktion eller underfunktion i sköldkörteln. Hashimotos kallas också hypotyreos och innebär underfunktion i sköldkörteln, medan Graves sjukdom är den autoimmuna formen av hypertyreos, överfunktion i sköldkörteln. Den gemensamma orsaken bakom samtliga autoimmuna sjukdomar är att immunförsvaret har börjat attackera den egna kroppen och vid dessa sjukdomar är det sköldkörteln som drabbats. Huvuddelen av immunförsvaret finns i magen och därför är det inte märkligt att ett kostupplägg kan påverka Hashimotos och andra autoimmuna sjukdomar. Omkring 90 procent av de 460 000 ordinationer som gjordes av läkemedlet Levaxin år 2017 är alltså i grunden ett resultat av ett överaktivt och förvirrat immunförsvar.

Charlottesville-studien (1)

Enligt tusentals vittnesmål hjälper autoimmun kost (AIP) vid en lång rad autoimmuna sjukdomar. Denna bild har tidigare bekräftats genom studier på autoimmun inflammatorisk tarmsjukdom där autoimmun kost levererade imponerande resultat. Det har också länge varit känt att ett antal autoimmuna sjukdomar blir bättre av glutenfri kost. Den 27 april 2019 publicerades ytterligare en studie som tittade på autoimmun kost vid sköldkörtelsjukdom. Studien omfattade 17 patienter och pågick i 12 veckor. Av dessa fullföljde 16 personer programmet och resultaten var både väntade och oväntade. I metoden ingick fyra olika kategorier av mått: livskvalitet, symtom, uppmätt inflammation samt sköldkörtelfunktion (vilket även inkluderade immunförsvarets attack mot sköldkörteln). Resultaten av kostprogrammet var följande:

  • Högre livskvalitet: Det gjordes mätningar av både livskvalitet och blodmarkörer för sjukdom och under tiden studien pågick uppnåddes betydliga förbättringar på samtliga områden: fysisk funktion, känslomässig hälsa, vitalitet, mental hälsa, social funktion, kroppssmärtor och generell hälsa.
  • Minskad inflammation: Det finns flera sätt att mäta systemisk inflammation. Vid autoimmun sjukdom är det mycket vanligt att mängden vita blodkroppar är förhöjd på grund av just inflammation. Inflammation driver nämligen produktion av vita blodkroppar. Vita blodkroppar inkluderar flera olika typer av celler som neutrofiler, lymfocyter, monocyter och eosinofiler. Samtliga dessa celler minskade i antal som ett resultat av kostomläggningen. I studien uppmättes även inflammation genom CRP (C-reaktivt protein). Detta är ett mycket vanligt prov inom sjukvården som syftar till att avslöja pågående akut inflammation. Även detta mått visade en signifikant minskning (30 procent).
  • Bättre matsmältning: Studien inkluderade även fallbeskrivningar av samtliga deltagare och i dessa uppgav flertalet (12 av 16) att de innan studien började hade olika typer av magsymtom (IBS, irriterad tarm) som förstoppning, gasbildning, magsmärtor och liknande. Dessa symtom blev bättre hos samtliga under studiens gång.
  • Förbättrade hudsymtom: Flera deltagare rapporterade förbättring av hudsymtom som eksem, akne, urtikaria (hudrodnad) och torr hud.
  • Bättre sömn: Flera deltagare rapporterade bättre sömn. Detta är något som ofta hänger samman med förbättrade IBS-symtom och just IBS och dålig sömn har kunnat kopplas samman i en rad andra studier.
 • Övrigt: Av de 13 patienter som medicinerade med ersättningshormon kunde 6 patienter minska sin dos under de 10 veckor studien pågick. Detta föranleddes av ett minskat TSH-värde vilket är positivt vid Hypotyreos. Vid sidan av detta observerades också ett förbättrat näringsupptag i form av högre uppmätt nivå av vitamin B12, B6 och B2.

Något som överraskade med studien var att man inte såg klinisk signifikant minskning av mängden TPO-antikroppar eller någon signifikant förändring av andra relevanta mätvärden som TSH, total T3, T3, fritt T3, Total T4, fritt T4. Det skedde dock vissa mindre förändringar av dessa värden, som man kan se i en detaljerad tabell i studien. Författarna till studien spekulerar i att det möjligtvis skulle vara möjligt att se en gradvis förbättring av dessa mätvärden om studien hade pågått under längre tid än 10 veckor och istället sträckt sig över 6 till 12 månader. Dessutom har en tidigare studie, Foggia-studien som vi skriver om nedan, visat att en AIP-liknande kost kan ge minskade TPO-antikroppar på endast 10 veckor. Två begränsande faktorer i Charlotteville-studien är den begränsade urvalet av personer som gjorde kostförändringen samt den korta tidsperioden interventionen pågick.

Foggia-studien: AIP-liknande kost minskade mängden TPO-antikroppar (2) 

Ytterligare en studie på en lågkolhydrat paleo-kost vid hypotyreos gjordes under 2016 och även den visar imponerande resultat. Vid universitetssjukhuset i Foggia i Italien fick 108 patienter med Hashimotos äta en AIP-liknande kost i tre veckor. 72 andra patienter utgjorde kontrollgrupp och åt som vanligt under samma period. Samtliga patienter i studien fick blodprov tagna före och efter där deras antikroppar uppmättes. Vad man fann som resultat av kostomläggningen var att:

 • TG-antikroppar gick ner med 40 procent
 • TPO-antikroppar gick ner med 44 procent
 • anti-mikrosomala antikroppar gick ner med 57 procent.

Kontrollgruppens antikroppar gick upp med mellan 9 procent (TG-ak) och 30 procent (anti-mikrosomala). Det intressanta med den här studien var att samtliga som följde kostrekommendationerna fick en uppmätt minskning av sina antikroppar.

Kosten exkluderade: Ägg, baljväxter, mejeriprodukter, bröd, pasta, frukt, ris, korsblommiga och jodupptagshämmande växter (vilket inkluderar samtliga kålväxter, även vattenkrasse, senapskål, rädisa och pepparrot) samt mjölk, soja, hirs, tapioka och sallad.

Kosten inkluderade: Kött, fisk och fågel, fisk, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär (förutom jodupptagshämmande). Dessutom föreskrev forskarna minskat intag av kolhydrater till 12-15 energiprocent, protein 50-60% och fett 25-30%.

Kosten i Foggia-studien ligger alltså väldigt nära AIP-kosten. Det som skiljde upplägget från AIP var att potatisväxter och nötter ingick i kosten och att jodupptagshämmande grönsaker uteslöts. Vår bedömning är att dessa kostupplägg ändå är jämförbara, eftersom de mest verkningsfulla delen av protokollet är rekommendationerna om att undvika den processade maten, tarmirriterande livsmedel och de vanligaste allergenerna. Vi ser inte att man behöver utesluta jodupptagshämmande grönsaker vid sköldkörtelsjukdom.

Glutenfritt vid Hashimotos

Det finns även andra studier gällande kostens påverkan vid Hashimotos som är intressanta att lägga till den samlade bilden. Ett exempel på det är en italiensk studie undersöktes samband mellan glutenintolerans och hypotyreos och här konstaterar författarna att “de flesta patienter som under ett år uteslöt gluten uppnår en fullständig normalisering av subklinisk hypotyreos, Det betyder alltså att en glutenfri kost under vissa förutsättningar åtminstone kan påverka sköldkörtelns produktion positivt. Samma studie konstaterade inte bara att sköldkörtelns funktion helt normaliseras utan också att tarmväggens funktion återställdes, behovet av läkemedel minskade eller eliminerades och det mest betydelsefulla av allt – patienterna mådde bättre. Allt detta genom att bara utesluta gluten ur kosten. (Referens till studien: Sategna-Guidetti, C., et al. ”Prevalence of thyroid disorders in untreated adult celiac disease patients and effect of gluten withdrawal: an Italian multicenter study.” The American journal of gastroenterology96.3 (2001): 751.)

Sammanfattning:

AIP-kosten ger som väntat god effekt vid autoimmun hypotyreos. Resultaten av studien ligger helt i linje med tidigare forskning, beprövad erfarenhet och vittnesmål.

Kritik mot Charlottesville-studien: Det finns legitim kritik mot studier av det här slaget. Det har framförts att den inkluderade för få deltagare, att kontrollgrupp saknades, att publikationen hade låg impact, att studietiden var för kort och liknande. Det är sant att detta är en pilot-studie som behöver bekräftas med en större randomiserad och kontrollerad klinisk prövning. Dessutom skulle det vara bra om en framtida studie sträcker sig över längre tid.  

Men en sak vi gärna vill poängtera är att denna typ av studier arbetar i motvind. Det är svårt att skapa intresse inom forskarvärlden för att studera kost på grund av brist på finansiering. Detta är helt naturligt eftersom pengarna finns inom läkemedelsbranchen och inte inom helt naturliga behandlingsformer som inte går att tjäna pengar på. Även forskare måste klara sitt uppehälle och därför har få forskare möjlighet att studera kost och hälsa. Det är dyrt att göra studier och skalan på studien återspeglade resurserna som fanns bakom. Denna studie ville testa en hypotes och även om resultaten är imponerande måste de bekräftas i större studier. Kanske kan intresse väckas som får fler att prova AIP-kost, vilket i sin tur kan driva på en förändring och mer pengar till forskning.

Ofta framförd kritik mot olika former av dieter som terapiform är att de påstås orsaka försämrad livskvalitet i och med den begränsning som kan upplevas med en restriktiv kost. Detta blir en förevändning att istället använda läkemedel i första hand och i vissa fall att inte ge råd om kostupplägg som kan hjälpa. Vad den här studien visar är att ett strikt kostprogram inte alls behöver orsaka försämrad livskvalitet. Tvärtom såg man bättre livskvalitet trots att AIP är en mycket begränsad formen av diet med syfte att minska symtom. En annan viktig slutsats av studien är att vi såg så betydande förbättringar av muskelsmärtor, ledsmärtor och huvudvärk. Detta är kroniska smärtor som allt oftare behandlas med opiater. Tiotusentals amerikaner dör varje år i vad som beskrivs som en opiatepidemi. I Sverige har förskrivningen av samma substans (oxikodon) som orsakat epidemin i USA ökat med 400 procent från år 2006 till 2017 enligt Socialstyrelsen. AIP-kost är alltså ett ofarligt alternativ till läkemedel som medför risker för beroende och biverkningar. Inga som helst negativa biverkningar har observerats i de studier som gjorts.

Vill du veta mer?

Om du vill fördjupa dig i det autoimmuna protokollet (AIP, autoimmun kost) och forskningen bakom kan du göra det genom att läsa Autoimmun handbok – för dig med inflammation, magbesvär, allergi eller autoimmun sjukdom (2019), av Karl Hultén och Anna-Maria Norman.